ค้นหา

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

029949
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
49
34
83
29395
1235
1510
29949
Your IP: 54.158.15.97
Server Time: 2018-06-25 06:13:54

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ฝ่ายบริหารทั่วไป  แบ่งออกเป็น  4  งาน  งานธุรการ  งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ งานการเงินและบัญชี  และงานพัสดุ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา การบริหารจัดการภายในสักนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป งานสารบรรณ รับ-ส่ง บริการค้นหา จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล ร่าง-พิมพ์หนังสือเอกสารราชการเพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนด และระเบียบในการบริหารสำนักงาน 

2. ศึกษา กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบงานการเงินบัญชี การจัดทำบัญชี การเบิกจ่ายเงิน การควบคุมงบประมาณ การจัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงินและการบริหารต้นทุนผลผลิต  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

3. ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล ความคุม ตรวจสอบ งานพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารสัญญา การจัดทำบัญชีพัสดุ การจัดทำทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์ในฐานะกองผู้ควบคุม การเบิกจ่าย การจัดการคลังพัสดุ การจำหน่าย การบริหารสินทรัพย์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน กำกับ ดูแล การบริหารทรัพยากรบุคคล การวิเคราะห์โครงสร้างและอัตรากำลังการจัดทำโครงสร้างภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนาบุคลากร การพิจารณากลั่นกรองผลงาน การประเมินบุคคลการเลื่อนระดับให้สูงขึ้น และรับเงินประจำตำแหน่งเพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 

5. ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6. ศึกษา วางแผน กำกับ ดูแล การจัดสวัสดิการภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการเสริมสร้างความผาสุก เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

7. กำกับ ดูแล การจัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการ โดยมีการเตรียมเอกสารการนำเสนอ การจดบันทึก ตรวจสอบ เรียบเรียงรายงานต่างๆ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8. ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ การบริหารงานทั่วไปให้แก่บุคลากรในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย